Dárcovský program NAVZDORY

Příjem žádostí v 10. kole programu Navzdory byl ukončen. Přejeme Vám hezké léto.

Pomáháme rodinám s dětmi, které se nachází ve složité životní situaci a nemohou si pomoct vlastními silami. Zvláště těm, kteří pečují o zdravotně
postižené dítě, nebo jsou na výchovu svých dětí sami. Jsme s Vámi a chceme vám pomoci toto náročné období lépe zvládnout.

Již mnoha dětem jsme přispěli na rehabilitace, speciální pomůcky, na úhradu nájmu, koupi základních potravin, na doučování nebo na volnočasové aktivity. Rodiny, jsme stále s Vámi a pomáháme rádi!

Podpořili jsme

Kdo může žádat o příspěvek

Zákonný zástupce (rodič, opatrovník, poručník, pěstoun), který má ve své péči nezletilé dítě/děti ve věku do 18 let.

Výše příspěvku

6 000 Kč pro děti se zdravotním postižením
3 000 Kč pro zdravé děti

Využití příspěvku

V programu NAVZDORY můžete požádat o finanční příspěvek na tyto účely:

- nákup základních potravin pro děti, hygienických prostředků a nezbytných léků
- nákup základního oblečení, obuvi pro děti a školních pomůcek
- úhrada nákladů spojených s bydlením (půjčka, nájem, poplatky za energie, za odpad, apod.)
- úhrada poplatků spojených se vzděláváním dětí (např. SRPŠ, třídní fond, obědy ve školách a školkách, základní školkovné, apod.)
- úhrada základního potřebného vybavení domácnosti
- příspěvek na úhradu volnočasových aktivit dětí
- úhrada speciální péče a pomůcek pro děti se specifickými potřebami (např. rehabilitace, terapie, zdravotní pobyty, speciální a preventivní programy ve školách, asistenční služba, zdravotní a kompenzační pomůcky, speciální výukové programy, apod.)

Podmínky pro získání příspěvku

- do programu jsou žadatelé zařazení po vyplnění online žádosti a po doložení všech stanovených povinných příloh
- v jedné žádosti lze požádat o dar pro max. 5 dětí
- každá rodina musí k žádosti doložit vyjádření garanta (např. sociální pracovnice, zástupce obce, lékaře, kněze, apod.), který rodinu dobře zná, potvrdí její situaci a rodinu doporučí k podpoře
- podmínkou je trvalé nebo přechodné bydliště ve Zlínském kraji
- rodiny mohou v programu žádat opakovaně, v každém kole však jen jednou. Ti, kteří již příspěvek z NAVZDORY obdrželi, musí nejprve tento příspěvek řádně doložit dle stanovených podmínek a až poté si mohou zažádat o příspěvek další
- vzhledem k velkému počtu žádostí při poskytování příspěvků upřednostňujeme nové žadatele
- na příspěvek není právní nárok

Povinné přílohy žádosti

Vaši žádost o příspěvek začneme zpracovávat až po zaslání těchto povinných příloh:
- fotografie/scan občanského průkazu žadatele, příp. cestovního pasu
- fotografie/scan rodného listu každého dítěte, pro které je žádáno o příspěvek
- scan/fotografie doporučení garanta, které musí obsahovat jméno a příjmení garanta, celý název organizace či instituce, ve které působí, jeho vyjádření k žádosti a k požadovanému účelu daru, jeho doporučení k podpoře rodiny, podpis a razítko organizace
- u dítěte se zdravotním postižením potvrzení odborníka ke zdravotnímu stavu dítěte (např. scan poslední lékařské zprávy potvrzující stupeň postižení dítěte/scan zprávy logopeda/scan zprávy z psychologicko-psychologické poradny ohledně problémů dítěte/scan aktuálního přiznání příspěvku na péči, apod.). Dokumenty/lékařské zprávy musí být ve stáří max. 1 roku.
- v případě žádosti o příspěvek na úhradu nákladů na bydlení (nájem, úvěr) kopii platné nájemní smlouvy nebo úvěrové smlouvy/smlouvy o půjčce, ve které je uvedeno jméno žadatele, adresa nemovitosti, ke které se smlouva vztahuje, číslo účtu, na které se nájemné/úvěr hradí a výše hrazené částky.

V případě dotazů se na nás můžete obrátit:

Email: navzdory@credonadacnifond.cz